English  
   
     
 

  راه اندازی

  ü     از آنجایی که شرکت توان افزار در قراردادهای  EP و EPC ، راندمان برج خنک کن و همچنین کیفیت و کمیت قطعات وتجهیزات برج های خنک کن خود را گارانتی می نماید،  همواره در هنگام راه اندازی و بهره برداری اولیه درکنار کارفرما و پیمانکاران نصب، حضوری فعال و موثر دارد و نسبت به ارائه مشاوره و تسهیلات مورد نیاز اقدامات مقتضی را به انجام می رساند تا از نتیجه مورد انتظار در طراحی و رضایت کارفرمای محترم اطمینان حاصل نماید.

   

   

   

   

   

   

   

   

      

 
Copyright © 2014 TAVAN AFZAR Co. , Powered by Ehsan Ansari.